Privacy

Privacyverklaring


Samson Art Consultancy, gevestigd te Amersfoort, gebruikt uw persoongegevens voor informatievoorziening en/of uitvoering van geleverde adviezen, diensten en werkzaamheden. 

In de onderstaande privacyverklaring staat hoe en waarom deze gegevens gebruikt worden.


Contactgegevens:

Samson Art Consultancy, gevestigd te Amersfoort.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89614615.
info@samsonartconsultancy.com

 

Samson Art Consultancy, gevestigd te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Koen Samson is de Functionaris Gegevensbescherming van Samson Art Consultancy, te bereiken via info@samsonartconsultancy.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Samson Art Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • M/V
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Berichtinformatie
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@samsonartconsultancy.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samson Art Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen contacteren als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van informatie / nieuwsbrief over onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Contractuele of wettelijke verplichtingen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Samson Art Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Samson Art Consultancy) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Samson Art Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor taxatierapporten hanteren wij een bewaartermijn van tenminste 10 jaar, tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen (conform Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV).


Delen van persoonsgegevens met derden

Samson Art Consultancy verstrekt enkel en alleen uw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samson Art Consultancy gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Samson Art Consultancy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Samson Art Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@samsonartconsultancy.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Samson Art Consultancy wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Samson Art Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@samsonartconsultancy.com. Samson Art Consultancy heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Wettelijke of contractuele verplichting

Samson Art Consultancy kan specifieke persoonsgegevens van u vragen en verwerken op basis van een wettelijke verplichting of ter uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld het overleggen van een kopie- ID bewijs, verklaring van executele, eigendoms- of kentekenbewijs). De persoon van wie deze gegevens gevraagd en verwerkt worden is verplicht deze gegevens te verstrekken. Als deze gegevens niet worden verstrekt kan dit inhouden dat de opdracht wordt teruggegeven of de dienstverlening/overeenkomst wordt beëindigd.